SILVIA PS13  
Hiromu Matsushita
 180sx RPS13 
Yasuhiro Morikawa
 TRUENO AE86 
Yuuji Toyoda